Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deurmarkt.com

Van Olst - Heerde - www.deurmarkt.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82411794.

www.deurmarkt.com

Deurmarkt.com houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

ALGEMENE VERKOOP‐EN LEVERINGSVOORWAARDEN DEURMARKT.COM

1. ALGEMEEN

* let op : Alle Slimserie - Slimserie Ultra, Nero Legno, eiken fineer deuren / kozijnen, boarddeuren en luifels worden gezien als maatwerk en kunnen na bestellen niet meer geannuleerd worden en niet meer geretourneerd. Ook alle producten met een deelbewerkingen vallen onder maatwerk en kunnen niet meer geannuleerd of geretourneerd worden*

* let op : Alle Svedex producten, behalve het deurbeslag, kan niet worden geruild, geannuleerd of geretourneerd, alle Svedex producten worden na opdracht speciaal geproduceerd en zijn dus geen voorraad producten.

Maatwerkdeuren c.q. deuren met bewerkingen (boringen, etc.) kunt u niet retourneren. Deuren waar een bewerking aan is uitgevoerd, bijvoorbeeld een glasmontage, brievenbussleuf, driepuntsluiting, slotgat, kunnen wij niet retour nemen omdat deze speciaal voor u gemaakt zijn.

Al onze Svedex / Eicq en board artikelen vallen altijd in ons maatwerk programma. Onder maatwerk valt ook alle bewerking op de deur, dus ook slotgatfrezing.Al onze (steigerhouten) barndeuren, industriële deuren en gelakte deuren kunnen helaas niet retour.

Maatwerk deuren kunnen dus niet retour, en deze kennen dan ook geen herroepingsrecht.

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op iedere aanbieding en/of offerte , alsmede overeenkomst tussen Deurmarkt.com verder genoemd als zijnde “Deurmarkt.com” en de klant. De wederpartij van Deurmarkt.com zal worden aangeduid als “de opdrachtgever”.

1.2
Alle overeenkomsten met en opdrachten aan Deurmarkt.com worden slechts onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Deurmarkt.com, voor zover deze geen procuratie hebben, binden Deurmarkt.com niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door Deurmarkt.com zijn bevestigd.

1.4
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde, onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden voor het overige onverminderd op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Deurmarkt.com met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door de opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.6
Tot waar wordt bezorgd?

Onze vervoerders bezorgen tot over de eerste drempel van het bezorgadres, niet verder in de woonruimte en niet naar een etage binnen de woning. - bezorging tot en met maximaal de 4e etage (in verband met ARBO-wetgeving). Als er een lift aanwezig is en de artikelen in de lift passen, dan wordt er ook bezorgd op de 5e etage en hoger. - bij woningen met een gezamenlijke voordeur én geen bel bij de privédeur, bezorging tot over de drempel van de gezamenlijke voordeur. - bij campings en vakantieparken wordt bezorgd tot aan de slagboom en niet op het terrein zelf. Als je op de Waddeneilanden woont, bepaalt de eilandtransporteur tot waar en tot welke etage bezorgd wordt. Mochten er problemen zijn bij de bezorging, laat de chauffeur daar dan een aantekening van maken én meldt het probleem binnen 24 uur aan onze klantenservice.

2. OFFERTES

2.1
De door Deurmarkt.com uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3
Alle door Deurmarkt.com opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., maar exclusief verzendkosten en/of andere op de gekochte zaken drukkende belastingen, lasten of rechten, zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, tenzij door Deurmarkt.com anders is aangegeven.

2.4
De in een offerte vermelde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5
Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van zaken. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.6
De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de opdrachtgever de gekochte zaken af te nemen binnen tien dagen nadat aan hem is bericht dat deze voor hem ter beschikking zijn.

2.7
Modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Deurmarkt.com niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de ontvangst of betaling van de gekochte zaken te weigeren.

2.8
Indien door de opdrachtgever bestelde zaken niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum of met een bepaalde standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de zaken met de standaardmaat af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die zaken de prijs van de betreffende standaardmaat te voldoen. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet indien de opdrachtgever consument is (waaronder wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

3. OPDRACHTEN

3.1
Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Deurmarkt.com is eerst gebonden door verzending of afgifte van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de verzending of afgifte van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Deurmarkt.com kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2
Door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Deurmarkt.com ter kennis zijn gebracht. Deurmarkt.com is daaraan eerst na schriftelijke bevestiging gebonden. Wijzigingen mondeling of per telefoon worden niet geaccepteerd, dit dient ter alle tijde bevestigd te worden via de mail met vermelding van naam en ordernummer.

3.3
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Deurmarkt.com alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslagprovisie e.d.) te vergoeden. Deurmarkt.com heeft bovendien recht op vergoeding van winstderving en overige uit de betreffende annulering voortvloeiende schade..

3.4
Opdrachtgever is aan Deurmarkt.com verschuldigd de hogere kosten veroorzaakt door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook.

3.5
Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Deurmarkt.com eerst na schriftelijke acceptatie(mail).


3.6
Schriftelijke opdrachten(mail) van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van naam en ordernummer.

3.7
Deurmarkt.com behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de overeenkomst, schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging uit te voeren en de opdrachtgever is deze extra werkzaamheden aan Deurmarkt.com verschuldigd indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de goede uitvoering van de overeenkomst. Deurmarkt.com zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. PRIJZEN

4.1
Deurmarkt.com behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft in geval van prijswijziging het recht gesloten overeenkomsten, voor zover in dit kader gekochte zaken nog niet zijn geleverd, te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de opdrachtgever van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Deurmarkt.com het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de opdrachtgever.

4.2
Indien de opdrachtgever consument is geldt dat, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 kan ontbinden ongeacht de reden daarvan en ongeacht het percentage van de verhoging.


5. LEVERINGEN EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn/de winkel van Deurmarkt.com door de ter beschikkingstelling van die zaken aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die zaken aan de betreffende vervoerder.

5.2
De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever die voor een voldoende verzekering dient te zorgen.

5.3
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering is Deurmarkt.com op geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor kosten van derden. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Deurmarkt.com gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4
De levertijd gaat pas in nadat de opdrachtgever alle gegevens, waarvan Deurmarkt.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Deurmarkt.com heeft verstrekt.

5.5
Het is Deurmarkt.com toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Deurmarkt.com bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening en risico van Deurmarkt.com, tenzij deze door haar schuld is veroorzaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 (overmacht). Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever moet worden bespoedigd is de opdrachtgever de kosten van overwerk en andere in dit verband door Deurmarkt.com gemaakte kosten aan Deurmarkt.com verschuldigd.

5.7
In geval van franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van vervoer/verzending gebruikt, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van vervoer/verzending is de opdrachtgever de daarvoor gemaakte extra kosten aan Deurmarkt.com verschuldigd.

5.8
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Deurmarkt.com worden geretourneerd. Ten onrechte aan Deurmarkt.com geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever, die de vervoers- en/of opslagkosten aan Deurmarkt.com verschuldigd is.

5.9
Deurmarkt.com heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
5.10
Indien Deurmarkt.com zaken van de opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat de opdrachtgever alle aan Deurmarkt.com verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6. OVERMACHT

6.1
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Deurmarkt.com zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Deurmarkt.com afhankelijk is; de omstandigheid dat Deurmarkt.com een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Deurmarkt.com verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
6.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Deurmarkt.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Deurmarkt.com niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.3
Indien Deurmarkt.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6.4
Mocht er in welk geval dan ook schade aan de bestelde producten voorkomen is Deurmarkt.com niet aansprakelijk voor kosten van derden. Controleer ten alle tijden direct bij aankomst de deur en meldt eventuele schade altijd binnen 24 uur na ontvangst per mail inclusief foto`s in de originele verpakking. Schakel dan ook nooit een derde partij in als de deur op afwijkingen in gecontroleerd. Een eventuele schadevergoeding uit coulance door ons aan derden, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1
Deurmarkt.com blijft eigenaar van alle door haar aan de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat de opdrachtgever de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien Deurmarkt.com krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Deurmarkt.com totdat de opdrachtgever ook de vorderingen van Deurmarkt.com betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Deurmarkt.com op de opdrachtgever verkrijgt wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van zodanige overeenkomst(en).

7.2
Door Deurmarkt.com afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.


7.3
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Deurmarkt.com zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Deurmarkt.com uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Deurmarkt.com geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Deurmarkt.com haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.4
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Deurmarkt.com gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

8. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1
De vorderingen van Deurmarkt.com op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Deurmarkt.com omstandigheden ter kennis komen die Deurmarkt.com goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-in geval van overlijden, ondercuratelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;

-indien Deurmarkt.com de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;

-indien de opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is Deurmarkt.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door Deurmarkt.com geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Deurmarkt.com toekomende rechten.

8.2
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Deurmarkt.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Deurmarkt.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de opdrachtgever consument is.


9. RECLAMES EN GARANTIE

9.1
De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

9.2
Zichtbare gebreken of tekorten dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Deurmarkt.com te melden.

9.3
Niet-zichtbare gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dient de opdrachtgever onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 90 dagen na levering schriftelijk aan Deurmarkt.com te melden, terwijl de eventuele be- of verwerking van de betreffende zaken onmiddellijk dient te worden gestaakt.
9.4
Gebreken aan een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

9.5
De opdrachtgever zal alle door Deurmarkt.com voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Deurmarkt.com in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

9.6
Indien een klacht gegrond is zal Deurmarkt.com de overeenkomst alsnog op een juiste wijze uitvoeren door ofwel kosteloos te herleveren ofwel aan de opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In geval van kosteloze herlevering zullen de vervangen zaken eigendom worden van Deurmarkt.com en zal de opdrachtgever op verzoek van Deurmarkt.com de vervangen zaken franco aan Deurmarkt.com retourneren.

9.7
Deurmarkt.com is niet aansprakelijk voor gebreken van gekochte zaken veroorzaakt door of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Een eventuele schadevergoeding door ons aan derden, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.

9.8
Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de opdrachtgever consument is.

9.9
Deurmarkt.com is niet gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Deurmarkt.com verstrekte garantie.
9.10
Garantie wordt slechts verleend op zaken die volledig aan Deurmarkt.com zijn betaald.
10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1
Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 9 (Reclames en garantie) van deze voorwaarden.

10.2
De aansprakelijkheid van Deurmarkt.com, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Deurmarkt.com beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.

10.3
Deurmarkt.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

10.4
Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Deurmarkt.com vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de opdrachtgever zijn geleverd of aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Deurmarkt.com is gestart.

10.5
De opdrachtgever vrijwaart Deurmarkt.com tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Deurmarkt.com aan de opdrachtgever geleverde zaken of voor de opdrachtgever verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever niet voor rekening en risico van Deurmarkt.com komt.
10.6
Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.7
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Deurmarkt.com of haar leidinggevende ondergeschikten.

11. BETALING

11.1
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling plaats te vinden 3 dagen voor levering.

11.2
Deurmarkt.com kan van de opdrachtgever vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst verlangen.

11.3
Indien partijen overeenkomen dat betaling plaatsvindt op een later moment dan het tijdstip van levering, dient, tenzij anders overeengekomen, betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Deurmarkt.com of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Deurmarkt.com. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in zijn verhouding tot Deurmarkt.com geldende wettelijke rente.

11.4
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.5
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.6
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.7
Indien Deurmarkt.com tegen de opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.

12. ADRESWIJZIGINGEN

De opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Deurmarkt.com door te geven. Aan opdrachtgevers laatste bij Deurmarkt.com bekende adres afgeleverde zaken worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1
Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13.3
Op alle overeenkomsten en transacties van Deurmarkt.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


14. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Deurmarkt.com is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

Deurmarkt.com zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

⚪ WIJ STAAN KLAAR!

HelpDesk open t/m 21:59 uur

06 203 242 76

Email: info@deurmarkt.com

 

Live Chat Deurmarkt.com

Start chat -24/7 direct contact

☑️OPRUIMKELDER

Aanbieding binnendeuren korting

Uitgebreide showroom centraal in NL

Deurmarkt.com ligt direct aan de A50 in Heerde! 

Locatie Deurmarkt.com Nederland Heerde


Showroom & magazijn
Kamperzijweg 6
8181NC Heerde

© 2012 - 2024 Online binnendeuren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel